Leievilkår

Leievilkår ved leie av kjøretøy fra Lakselv Bilutleie
(Juridisk utleier: Lakselv Auto AS org.nr. NO990747008).

Leievilkårene er sist oppdatert 27.08.2012.

1. Aldersgrenser ved leie av kjøretøy
Aldersgrense for leie av kjøretøygruppene A, V og W er 18 år. Aldersgrense for kjøretøygruppene C, E og H er 25 år, og fører må ha innehatt førerkort klasse B i minimum 3 år.

2. Betalingsmidler og depositum
Betaling kan gjøres med følgende betalingsmidler: kontant, debetkort eller kredittkort. Ved reservasjon gjennom internett forbeholder Lakselv bilutleie seg retten til å kreve forhåndsbetaling gjennom PayPal. Betaling skjer da på forskudd med 14 dagers betalingsfrist fra betalingsforespørsel er utstedt fra PayPal. Dersom betaling ikke er registrert ved betalingsfristens utløp forbeholder Lakselv bilutleie seg retten til å kansellere reservasjonen uten forvarsel. Kreditt gis kun mot forhåndsgodkjenning til bedrifter og offentlige etater.

Lakselv bilutleie forbeholder seg retten til å kreve depositum fra leietaker. Depositumets størrelse kan settes inntil 50% av leiebeløpet eller minimum kr 1.000,00. Depositum tilbakebetales ved innlevering av kjøretøy med full tank og uten skader.

3. Levering- og hentegebyr
Henting og levering kan skje innenfor en radius på 10 km fra utleiestedet. Ved henting og levering i ordinær åpningstid (08.00 - 16.00) tilkommer kr 180,00. Ved henting og levering utenfor ordinær åpningstid (16.00-08.00) tilkommer kr 350,00. Dersom avstanden overstiger 10 km, regnes gebyret på følgende måte: Det aktuelle gebyr + kr 10,00 pr. km over 10 km. Eventuelle tillegg for ferge og bomvei-passeringer vil komme i tillegg. 

4. Enveisleie
Enveisleie er mulig mot avtale. Det må påregnes et enveisgebyr knyttet til henting av kjøretøy.

5. Flyplasstillegg
Flyplasstillegg for utlevering og/eller innlevering på Lakselv Lufthavn Banak er kr. 180,00. 

6. Tilleggssjåfører
Tillegg for ekstra sjåfører er kr 150,00 pr. leieforhold.

7. Egenandeler
Følgende egenandeler gjelder ved hendelser, og vil bli belastet leietaker ved innlevering.
Innelåste nøkler - eller nøkler som kommer til rette etter innlevering kr 1.500,00
Mistet eller ødelagt nøkkel kr 4.000,00
Skade på kjøretøy, gruppe V eller W kr 10.000,00
Skade på kjøretøy, gruppe A, C, E eller H kr 15.000,00
Skade på glass, pr. vindu kr 3.000,00
Skade på tilleggsutstyr kr 3.000,00
Ved eventuell skade summeres egenandelene.

Det er anledning til å tegne tilleggsforsikring som vil gi redusert egenandel ved skader. 
Pris for tilleggsforsikring og egenandel vil fremkomme på leiekontrakt.

8. Gebyrer, parkeringsavgift, bomavgift og forelegg/bøter
Gebyr for no show/ikke frammøte kr 1.000,00
Gebyr for parkeringsavgift og/eller bomavgift kr 300,00
Gebyr ved forelegg/bøter kr 300,00
Overnevnte gebyr kommer i tillegg til eventuelle avgifter, forelegg eller bøter.

9. Forsikringer

Følgende forsikringsvilkår gjelder i leieforholdet:

1. Forsikringen gjelder for alle leietakere som tilfredsstiller aldersbegrensninger som angitt i leievilkårenes pkt. 1. Ved registrering av tilleggssjåfør (er) må vedkommendes førerkort også fremvises.

1.1. Det er kun de personer som står oppført i leiekontrakten som kan kjøre leiebilen. Ved bruk av sjåfører under angitte aldrsgrenser i pkt. 1 i de generelle leiebetingelsene kan det tilkomme tilleggsgebyrer ved skade.

2. Forsikringen gjelder i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Forsikringen gjelder i Europa, dersom utleier har gitt skriftlig samtykke.

2.1. Dersom samtykke er innvilget kreves det at Internasjonalt forsikringskort (`Grønt Kort’) må løses for at myndighetene i følgende land vil tillate grensepassering uten særskilt ansvarsdekning: Albania, Andorra, Bulgaria, Estland, Kroatia, Kypros, Makedonia, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia og Ukraina.

2.2. Uavhengig av foranstående kan det forekomme at enkelte nye stater i Europa ikke aksepterer ‘Grønt Kort’ eller deltar i internasjonalt forsikringssamarbeid. Noen av disse
statene forlanger særskilt ansvarsforsikring i landet - ‘Grenseforsikring’. Når slik grenseforsikring er tegnet, gjelder selskapets ansvarsforsikring bare for skade som rammer fører og reisende med motorvognen.

3. Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i leiekontrakten.

3.1. Forsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker. Forsikringen er obligatorisk iht. Bilansvarsloven av 3. februar 1961. Forsikringen dekker skader på kjøretøy så fremt dette ikke er et resultat av tyveri, innbrudd eller hærværk. Dersom det oppstår tilfeller som ikke dekkes av forsikringen er leietaker økonomisk ansvarlig for skader, økonomiske tap for utleier samt. transportutgifter.Det kan tegnes tilleggsforsikring som begrenser leietakers egenandel. Unntatt fra tilleggsforsikring er er tyveri, innbrudd eller herværk.

4. Utleier er uten ansvar for forsikringstilfelle som leietaker har voldt mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel (jfr. vegtrafikkloven paragraf 22 første ledd). Det samme gjelder for forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens denne kjørte motorvognen i slik tilstand, dersom sikrede har medvirket til motorvognens bruk enda han eller hun visste eller måtte forstå at føreren var påvirket, se FAL paragraf 4-9.

4.1. For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:
a) Fører av motorvognen skal ha gyldig førerkort for den aktuelle type motorvogn.
b) Motorvognens dører og bagasjerom skal være låst når føreren forlater vognen. Det skal påsees at motorvognens nøkler oppbevares på en slik måte at de ikke blir tilgjengelige for uvedkommende.
e) Gods som er med motorvognen skal være forsvarlig sikret slik at det ikke kan volde skade.
g) Motorvognen skal ikke benyttes til deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver.
h) Motorvognen skal ikke benyttes til terrengkjøring.

4.2. Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at en av nevnte sikkerhetsforskrifter er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor meget, se FAL paragraf 4-8.

4.3. Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede. (Identifikasjon).
Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset.

4.4. Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL paragraf 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen.

10. Driftsstans
Ved driftsstans på kjøretøy er leietaker ansvarlig for transportutgifter tilbake til
det sted leieforholdet startet. Leietaker er pliktig til å ta kontakt med utleier dersom det er mistanke om forhold som kan føre til driftsstans, som eksempelvis ulyder eller andre tegn fra kjøretøyet. Leietaker plikter å begrense eventuelle skader ved driftsstans. Ved driftsstans er utleier ansvarlig oppad til resterende avtalte leiebeløp regnet fra innmeldte stanstidspunkt og ut leieperiode.

11. Spesielle vilkår ved leie av tilhenger
For leie av tilhenger er egenandel ved skade kr 5000,- Egenandel belastes ved skade, tyveri eller herværk. Egenandel belastes også ved mangler ved innlevering. Egenandel belastes ved innleveringstidspunktet.

12. Spesielle vilkår ved leie av snøscooter
Utleie av snøscootere skjer juridisk fra SRP Holding AS Org nr. 994264346 med følgende særvilkår:

Fører/leier må være minimum 16 år og ha førerkort for scooter eller MC/bil. 

Scooteren må ikke brukes: 
- av personer påvirket av alkohol eller andre berusende midler. 
- til noen form for ulovlig virksomhet. 

Leier må ikke: 
- frakte flere personer enn kjøretøyet er godkjent for. 
- overlate kjøretøyet til andre uten utleiers samtykke. 

Ved alle uhell: 
a) Hvis det er nødvendig å etterlate kjøretøyet, gjør det på en forsvarlig måte. 
b) Underrette utleier snarest. 
c) Underrette Politiet når dette er påkrevd. 

Egenandel ved skade, tyveri eller herværk er kr 15000,- Egenandel er oppgitt inkl. mva.

Leier skal dekke utgifter til bensin og olje som brukes i leietiden. 
Leier plikter å returnere kjøretøyet til avtalt tid og sted. 

Leier overtar alt ansvar for kjøretøy. Leier er erstatningsansvarlig for all skade påført personer eller kjøretøy dersom skaden skyldes uaktsomhet. 

Uavhengig av skyld, er leieren økonomisk ansvarlig for skader påført kjøretøyet i leieperioden, begrenset til det beløp som er angitt i gjeldende prisliste på eietidspunktet ved tegning av kaskoforsikring. 

Leier er i alle tilfelle økonomisk ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen. 

Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet. 

Utleier er ikke ansvarlig for tap eller skade på gjenstander som leier eller andre personer transporterer eller oppbevarer i kjøretøyet i leieperioden. Leietaker er ansvarlig for hjemtransport av leid utstyr uansett årsak. Ved igjensettelse av utstyr i terrenget vil leietaker bli 
belastet for kr. 50,- pr km. for henting. 

13. Tvister
Ved eventulle tvister velges Indre-Finnmark Tingrett som verneting.
Kontaktpunkt ved spørsmål, innmelding av skade/driftsstans o.l.
Lakselv Bilutleie, Lakselv Auto AS
Telefon: 78 46 13 66
E-post: post@lakselvbilutleie.no

Alle beløp i disse leievilkår er inkludert merverdiavgift der beløpet er avgiftspliktig, dersom annet ikke er oppgitt.